Protokoll Möte 2 okt kl 18 kulturhuset Åmål

september 12, 2013

Tid och plats:
2 okt kl 18 i kulturhuset/biblioteket i Åmål.

Närvarande:
Inge Larsson
Bobbo Bergström
Tommy Tveter
Magnus Nilsson
Anders Hedin
Ingvar Sjöholm
Sten Nilsson
Kurt Bertelsen

Nya Mulltoaletter till Sandön och ev Svegön:

Ansökan klar och skickas till Naturvård
Erbjudande från entreprenör (ödsköltstuga) kvarstår
Fråga om miljödeklaration
Bobbo och Inge kollar med Boris gällande bygglov från kommun.
Hus 1 49300kr inkl material. Medfinans 54000kr. kostnad för grop tillkommer
Flotte transporterar.

Planen är att bygga två hus på Sandön.

Det saknas lite finansiering.

125000kr har funnits men blev hösten 2012 omfördelade i budgetprocessen.

Finansiering på 70000kr finns i serå

Vi ställer en ny fråga till leverantör om angivna priser kvarstår.

Om vi avvaktar med inköp av t.ex dörrar odyl behövs 22000kr
Dessa söker vi finna genom t.ex. Vattenregleringsfonden. Omfördelning av budget SERÅ och skrivelse till Nämnden Teknik och Fritid.

Brygga till Storön
Personal från kommunen är behjälplig.
Kommuner lägger ut bryggan ht 2013 men inte före vi fått tillstånd.

Bojar till Sandön
Läggs ut av flotte Tomas HT 2013
Tommy gör karta på placering

Organisering av sommarpraktik i skärgården för ungdomar sommaren 2014:
Inge och Bobbo funderar kring handledning.
Arbeten finns .

Öfolket behöver hjälp med röjning. Röjarlag behövs. Kollar med AME

Samtal kring sophantering som en resursslukare.

Öfolket har lagt ut ved på Björkön, storön.

Kvarstår till nästa gång.
Betesdjur i skärgården! Samtal kring för- och nackdelar samt tänkbara områden för detta.
Vad göra för att minska arbetet med sophantering.
Vilka intäktsmöjligheter kring skärgården
Yttre farleden

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Nilsson
0708211347

Grillplats på Gåsön

augusti 27, 2013

Tack vare Ö-folket med flera så har nu Gåsön söder om Storön fått nya fina bänkar.

20130827-161025.jpg

20130827-161042.jpg

20130827-161053.jpg

20130827-161107.jpg

Nya grillen på Sandön

juli 16, 2013

Tack vare engagerade eldsjälar har vi fått en nya grill på Sandön. Dimension större vilket gör det möjligt för se större sällskapen att samlad kring öppen eld i skärgårdsmiljö. En utmärkt plats för t.ex. lägerskola eller utflykt med skolklassen.

20130716-231348.jpg

Underhåll i nya farleden!

juli 14, 2013

Idag söndag 14 juli har underhållsarbeten utförs på nya farleden mellan Limskären och Vingens hamn. Sjömärken har korrigerats så att de åter står på position som anges i sjökort samt app för smartphones.

Under helgen har det från flera båtåkare vittnat om att två av farleden sjömärken hade kommit ur position.

På google play finns nu en app för andriod att ladda ned. Inom kort kommer liknande app för Iphone och Ipad.

Anteckningar från möte 20/6

juni 23, 2013

Åmåls bibliotek 20/6 kl 13-15

Närvarande:

Tomas Nilsson och Inge Larsson (Säffle Åmål Teknik och Fritid)

Anders Hedin och Ingvar Sjöholm (Öfolket)

Tommy Tveter (ÅMS)

Sten Nilsson (m/s Vänervåg)

Magnus Nilsson (SERÅ)

I huvudsak behandlades tre aktiviteter i projekt SERÅ steg 3; Ny brygga till Storön, Nya bojar till Sandön samt nya mulltoaletter till Sandön.

Ny brygga och bojar är beställda. Bryggan är en 13,5 meters, träbetongbrygga i byggsats. Bojarna är 16 st inkl kätting och ”ankare” (700 kg). Leveranstid oklar men troligtvis sker leverans i augusti.

Öfolket åtog sig att bistå bryggbygget med arbetskraft.

För att förbereda för nya bojar vid Sandön kan Tomas avsätta arbetstid innan vecka 29. Eventuellt har kommunen några bojar som projektet kan låna tills de beställda bojarna kommer. Önskemål finns om större tyngder på de befintliga bojar som är i kondition att användas vidare. Helst minst 700 kg.

För att i möjligaste mån undvika olyckor vid handhavande av kommunens materiel så kommer Tomas Nilsson ratta arbetsflotten då nya bojar skall lägga ut vid Sandön. Av samma anledning kommer kommunen även i fortsättningen inte att låna ut maskindrivna verktyg så som motorsåg och röjsåg. Handverktyg kommer att lånas ut.

Ang. mulltoaletter så finns det 60 000 kr i projektet till detta. Tommy har gjort ett gediget förarbete och har fått många leverantörer att medfinansiera aktiviteten. Därför ser det ut som vi kan få två stycken mulltoaletter för pengarna. Magnus kollar med Miljökontoret och Länsstyrelsen och eventuellt bereder en ansökan om bygglov i ärendet. Tommy väntar med att lägga beställning.

Rapporter:

Öfolket meddelar att de har fått medel beviljade av Åmåls kommun för upprustning av stugan på Storön. Det handlar om pengar till material samt två månaders handledning för den, av arbetsförmedlingen anvisade, personal som skall utföra restaureringsarbeten på stugan.

Helgens (15-16/6) eskader genom nya farleden var lyckad. Ett önskemål finns om ”fikabojar” längs farleden.

Den nya appen för den nya farleden testkördes under eskadern. Resultatet var gott. Förhoppningen är att den snart kommer att finnas tillgänglig på google play.

Eskader i nya farleden 15/6

juni 16, 2013

Fakta:
16 fartyg deltog
Ca 100 personer var engagerade på något sätt i aktiviteten av dessa åkte 20 st med m/s Vänervåg.

Melleruds båtklubb tog emot i Sunnanå hamn. Tack för gott värdskap!

Kvällen innehöll festligheter som grill och musikunderhållning.

20130616-122428.jpg

20130616-122458.jpg

20130616-122513.jpg

20130616-122620.jpg

Möte 20/6

maj 29, 2013

Den 20 juni kl 15 på biblioteket i Åmål kommer nytt möte att hållas.

Jag ser gärna att så många som möjligt kommer så att vi kan räta ut frågetecken inför sommarens aktiviteter.

Klart är att följande personer kommer att närvara:
Stefan Jacobson
Inge Larsson
Magnus Nilsson

Anmäl er gärna och kom med önskemål om vad som skall stå på dagordningen

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Nilsson
0708211347

Protokoll möte 27/5

maj 28, 2013

Tid 17 – sent

Närvarande:

Rikard Brax

Tommy Tveter

Kurt Bertelsen

Ingvar Sjöholm

Anders Hedin

Gunnar Bergman

Lena Hesselroth

Anders Hansson

Sten Nilsson

Magnus Nilsson

Mötet hölls på biblioteket i Åmål. Deltagarna var entusiastiska kring kommande aktiviteter. Projektplan och budget för SERÅ steg 3 gicks igenom och följdes av diskussion kring genomförande av aktiviteter.

Det står nu klart att det finns 60000 kr i projektet till mulltoaletter men att det inte finns mer medel hos kommunen. Det skall göra ett äskande på mer medel hos Teknik och fritidsförvaltningen. Tommy visade bildspel där kostnaderna sammanställs för byggnation av mulltoaletter. Detta kan användas då vi söker mer medel.

Frågan om att ta skapa praktikplatser för ungdomar, volontärer och arbetslösa diskuterades. Det stora problemet är att få finansiering till kostnader för handledare. Ingvar redogjorde för Ö-folkets arbete med att skapa praktikplatser på Storön för att renovera stugan.

Gällande gåva för drift och underhåll av leden så är ÅMS fortsatt positiva till att förvalta pengarna. SSÅV, Ö-folket och MBK deltar gärna i en referensgrupp. Referensgruppens uppgift blir att förvalta pengarna enligt önskemål från gåvogivaren. Magnus skriver ett utkast som preciserar gåvogivarens önskemål.

Följande sas om Eskader och invigning 15-16 juni: Annons kommer i PD inom snar framtid. Kostnaden belastar projektet. Detta är en insats för att skapa nya produkter. De ev. nya produkterna i detta är dels ett ev. återkommande evenemang av karaktär eskader/festival och dels en ny produkt för passagerarbåten m/s Vänervåg, båtresor mellan Åmål och Mellerud (Sunnanå hamn). Vuxenskolan kommer att göra ett nytt utskick till företag för att kolla intresset för att delta i minimässa. Melleruds båtklubb kommer att se till att grillarna är igång. Vid dålig väderlek kan vi vara i ”Magasinet”. Vånervåg kommer att ha turbadur ombord under resan.

Möte 27/5

maj 23, 2013

Tid och plats
27/5 kl 17 biblioteket i Åmål

Anmälda
Lena (sv)
Sten (Vänervåg)
Magnus (Serå och SSÅV)
Håkan (Åmåls kommun)
Rikard och Tommy (ÅMS)
Gunnar (Ö-folket)
Eventuellt någon från Melleruds BK

Meddela gärna om fler kommer 🙂

I övrigt står följande på dagordningen:

Eskader i nya leden 15-16 juni

Aktiviteter i SERÅ steg 3. Dessa berör i huvudsak Sandön och Storön.

Hantering av gåva till nya farleden. På förslag är att ÅMS förvaltar pengarna och att en referensgrupp med representanter från klubbarna bildas. Någon form av stadgar bör skrivas som styr hur uttag kan göras. Ytterligare finansieringssätt är sjökortsförsäljning samt kommunala medel. Fördelningen mellan dessa bör kanske diskuteras.

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Nilsson
0708211347

Besiktning och provtur i nya leden ”Limskären – Vingens hamn”

maj 12, 2013

Nytt från Nya farleden Limskären – Vingens hamn

Söndag 12/5 genomfördes en besiktning efter vintern. Det visade sig att prickarna hade klarat sig bra efter det relativt svåra isläge som rådde i vintras. 7 st sjömärken fick korrigeras avseende position. Övriga 57 st hade tillfredsställande läge. Alla 64 sjömärken ligger idag på positioner enligt specialsjökort/karta.

Passagerarbåten m/s Vänervåg gjorde idag sin första tur i den nya leden med gott. Resan genomfördes utan utan passagerare. I samband med ”Eskader och Invigning” den 15 juni kommer Vänervåg att för första gången trafikera leden med passagerare.

20130512-230738.jpg

20130512-231329.jpg