Archive for februari, 2012

Sjösättning av brygga med hjälp av Marin och Fritid

februari 2, 2012

20120202-223106.jpg

Annons

Sammandrag från Cafékväll den 2/2

februari 2, 2012

Det var ca 26 personer som deltog på kvällen vilket var mycket glädjande. Inledningsvis gavs övergripande information om projekt SERÅ. Ämnen som behandlades var hur t.ex. hur finanseringen går till och vilka som är projektets partners.

Projektledaren informerade om nuläget i projektet och vad som återstår under 2012. Många hade frågor kring den nya farleden mellan Limskären och Vingens hamn. Kartmaterial visades med hjälp av projektor och vi diskuterade farledens sträckning och prickars positioner mm. Information om trånga passager gavs. Vi diskuterade även det faktum att det har varit svårt att få fram sjökort för leden. Detta på grund av att sjöfartsverkets egna underlag inte är koordinatriktiga med avseende på tex. strandlinjer. Detta har som följd att farledens sjömärken, i flera fall, hamnar PÅ land. Det går alltså inte att lägga in farledens sjömärken direkt i dagens sjökort över området utan det måste produceras nya sjökort. Sjöfartsverket uppger själva att det kan röra sig om en kostnad motsvarande en halv årsarbetstid. Projektet jobbar nu med att ta fram en enklare variant på sjökort som vi hoppas att Transportstyrelsen godkänner tillsvidare.

Många av kvällens deltagare hade själva gått i leden under 2011. De delgav oss sina erfarenheter och synpunkter. Betyget för farleden var gott. Den var enkel att navigera i men det finns behov av sjökort och farledsbeskrivning. Ett önskemål var också fler sjömärken med topptecken samt något sjömärke ytterligare. Detta är en fråga som lyfts flera gånger innan och som definitivt är värd att fundera på.

Vidare gjordes en historisk tillbakablick genom att sjökort från 1886 studerades. Vi konstaterade att farled har funnits i området tidigare och väl påläst deltagare vittnade om att man tidigare skeppat ut manganmalm från området väster om Rotön.

Kvällen fortsatte med att diskutera andra aktiviteter i detta projekt. T.ex. den tilltänkta nödhamnen vid Gäddeviken. Vi kunde konstatera med hjälp av gammalt sjökort att farled funnits även här. Vidare diskuterades nya bryggan vid Storön, samt bryggorna vid Svegön.

Vi blickade slutligen framåt och diskuterade framtiden genom att föreslå kommande aktiviteter i ett eventuellt kommande projekt Vidare berördes kommunen ansvar, åtagande och fortsatta drift gällande förvaltning av området. Denna fråga bör nog behandlas vidare tillsammans med berörda parter i föreningsliv, näringsliv och kommun.