Slutrapport SERÅ (förstudien)

Rapport SERÅ –

Skärgården En Resurs för Åmål

Förstudien

Journalnummer:                 2009-3889

Kundnummer:                O 13314                                Åmåls Kommun

Kontaktperson:                 Magnus Nilsson                 0708 211 347

1. Bakgrund

Intresset var stort för mötet som gick under rubriken ”Vänern och skärgården som en resurs”. Mötet ägde rum den 24 mars och totalt så deltog 41 personer. Ytterliggare ca 25 stycken visade intresse. Deltagarna fick tillfälle att träffas och utbyta idéer. Tommy Jingfors (Åmåls kommun) och Magnus Nilsson (m/s Vänervåg) informerade om varför de tagit initiativ för att få till ett samarbete mellan föreningar, entreprenörer och kommunen kring turism och skärgård. Deltagarna fick ventilera sina åsikter muntligt och skriftligt genom att ta ställning till följande frågor:

Spontan reaktion på dagens möte?

Vad vill du uppnå genom ett samarbete?

Vilka fördelar ser du med ett samarbete?

Vilka är hindren för ett samarbete?

Vilka föreningar/företag saknade du på mötet?

Övriga synpunkter.

”Vänern och skärgården som en resurs” är en rubrik som spänner över ett stort område och deltagarna på mötet var där av olika anledningar. Med detta i åtanke togs initiativet till denna förstudie. Undersökningen är en kartläggning över vilka viljor, idéer och framförallt produkter och tjänster som finns kring rubriken ”Vänern och skärgården som en resurs”. Beslutet togs av Tommy Jingfors och Magnus Nilsson. Tanken är att förstudiens resultat ska verka som en grund till projektet – en utgångspunkt för arbetet kring SERÅ.

SERÅS framtida mål är att:

– Öka turismen i området genom att forma ”paketresor”.

– Attrahera fler att bo och verka i vår kommun genom att öka tillgängligheten till skärgården och möjligheter till sjö- och skärgårdsaktiviteter.

Om dessa mål uppnås, så kan vi attrahera fler att bo och verka i området. Vi inom SERÅ satsar på prioriterar besöksnäringen och livskvalitén. Ur denna satsning finns även möjlighet för fler företag att uppstå. Till exempel så har vi få företag som i dagsläget är paketerare och återförsäljare av paketresor.

Om skärgården kan utnyttjas på rätt sätt, så är det även lättare att kontrollera att utbyggnad sker i samklang med djur- och växtliv och på ett ekologiskt hållbart sätt.

2. Målgrupp och Geografiskt avgränsningsområde

Målgruppen för förstudien var de företag och organisationer som deltog på mötet den 24 mars. Även andra aktörer som på något sätt har visat intresse för projektet SERÅ, har haft möjlighet att bli tillfrågade för en intervju. Förstudiens målgrupp driver verksamhet eller förvaltar resurser som har någon form av anknytning till närområdet kring Åmål, skärgården och Vänern.

3. Förstudiens syfte

Förstudiens syfte var att kartlägga rådande uppfattningar hos de intervjuade företagen och föreningarna avseende följande områden:

 • Upptäcka vilka idéer, viljor och tankar som i dagsläget hägrar hos de intervjuade aktörerna under rubriken ”Vänern och skärgården som resurs”.
 • Se tendenser till vilka uppfattningar som existerar rörande hur skärgården kan verka som en resurs för att öka tillgänglighet och turism till det lokala området.
 • Göra en inventering av vilka produkter och tjänster som i dagsläget erbjuds inom skärgården.
 • Få en uppfattning om vad målgruppen anser om ett eventuellt samarbete mellan olika aktörer. Detta avser både nuläget och framtiden. Med samarbete avses integrering mellan klubbar/företag/kommun/organisationer både på ett lokalt och regionalt plan.
 • Kartlägga vilka kommunikationskanaler som idag används mellan respektive aktör och dess kunder/medlemmar. Syftet är även att få fram en bild av hur aktörerna ser på Åmåls kommuns hemsida som kommunikationskanal i sammanhanget.
 • Upptäcka om det finns produkter samt leverantörer som behövs i området, men som i dagsläget saknas.

4. Studiebesök, möten och seminarium

Målgruppen fick chansen att anmäla sig till olika studiebesök ut på Vänern under förstudiens gång. Två studiebesök gick ut till Tössebäcks skärgård. Besöken genomfördes den 13 och den 19 september. Deltagarna kunde även anmäla sig till ett studiebesök till Rotösund som genomfördes den 2 oktober. Besöket gjordes i syfte att studera området där en ny farled håller på att projekteras. Vidare hölls information och samtal kring farledens sträckning och möjligheterna för samarbeten kring turism i detta område. Storön har besökts i syfte att titta på möjligheterna till skogsbete på ön, vilket kan möjliggöra företagande för en djurhållare. Detta kan leda till goda bieffekter, till exempel så bevaras befintliga kultur- och naturvärden. Ön hålls öppen, vilket attraherar fler gäster till ön. Ett studiebesök på Hästholmen har också genomförts. Deltagarna fick en rundvandring på ön innehållande historiska återblickar. Vidare har möten hållits för att söka nya samarbeten kring turism och paketering i området.  Exempel på detta är mötet den 8:e oktober där en rad museer i området och representanter diskuterade hur antalet besökare skulle öka. Vidare hölls ett möte mellan föreningar och kommun där det diskuterades hur mark och stugor skall förvaltas i framtiden.

Ett delmål var  att genomföra ett seminarium där målgruppen kunde mötas och få inspiration och utbildning kring paketering inom turism. Tyvärr kunde inte seminariet genomföras på grund av för få anmälningar. Detta ersattes av ett ”fiskemöte” där tre fiskeguider deltog samt DTAB infomerade de pågående projekt ”gränslös fiskenation” och ”UTPD”. Därefter ventilerades idéer om fisketurismen i vårt område.

4.1 Mätbara resultat

Planerad aktivitet Ideellt arbete enligt projektplan Faktisk ideell arbetstid Faktisk aktivitet
1.Intervjuer med 20 föreninar och 15 företag 23 % 22 % Intervjuer med 12 föreningar och 13 företag
2. Seminarium 17 % 12 % 7 st möten
3. Studiebesök till Lurö, Rotösund samt Tössebäcksskärgård 57 % 49 % Studiebesök till Hästholmen, Sandön, Rotösund, Storön samt 2 st till Tössebäcksskärgård
6. www och @ 3 % 17 % Övriga ideella insatser från 7 st personer
Summa: 100 % 100 %

Bloggstatistik Summeringstabeller

Totala visningar: 1 389

Busiest day: 138 — Thursday, August 20, 2009

Totalt har 119 personer deltagit projektet.

5. Förstudiens genomförande

Magnus Nilsson och Sara Andersson genomförde kvalitativa intervjuer med företagen och föreningarna.

5.1 Metod

Den kvalitativa intervjun innebär att intervjusituationen mer liknar ett vanligt samtal. Metoden är även den form av intervju där intervjuaren utövar den minsta styrningen i samtalet med respondenterna.[1] Standardiserade frågeformulär används inte inom kvalitativa intervjuer, eftersom avsikten är att låta respondenterna själva i största möjliga mån styra intervjuns utveckling. Det är dock viktigt att den som intervjuar tillhandahåller en manual eller handledning för intervjun, så att undersökningens relevanta områden täcks in i samtalet.[2]

I den mån det var möjligt så genomfördes gruppintervjuer. Metoden medför en social dimension till intervjun, då den ömsesidiga diskussionen och det sociala samspelet leder till att uppfattningar och åsikter utvecklas.[3]

5.2 Tillvägagångssätt

För att bryta ner förstudiens syfte till praktiska intervjusituationer, så utarbetades en intervjumanual. Fem huvudområden och tillhörande underrubriker inkluderades i manualen.

Intervjuns fem huvudområden innefattade:

 1. Produkter/Tjänster
 1. Kommunikationskanaler
 1. Turism och Tillgänglighet
 2. Samarbete
 3. Övrigt

Samtalsområdena följde en utveckling som tillät diskussionen att börja internt med företagets/föreningens produkter/tjänster i fokus. Därefter arbetade sig diskussionen ut mot en mer extern vinkel, via kommunikationskanaler och därefter turism och tillgänglighet. Att sätta samarbetsdiskussionen som sista område kändes som ett bra val, då tidigare diskussionsområden kan ha utvecklat åsikter i frågan rörande potentiella samarbeten och ”turismpaket”. En öppen kategori kändes nödvändigt att ta med som sista kategori, ifall den intervjuade ville lägga till något i diskussionen som inte hade berörts under intervjuns gång.

Företag och föreningar intervjuades i sina respektive lokaler. Intervjuerna varade ca 1 timme åt gången. Efter varje avslutad intervju så sammanställdes diskussionen skriftligt. Varje sammanställd intervju avslutades även med en kortfattad sammanfattning, där de viktigaste punkterna under intervjun fick belysas ännu en gång. De skriftliga versionerna av respektive intervju sammanfattades under de fem punkterna ovan. Den skriftliga versionen skickades därefter ut till den aktör som den berörde. Således fanns det möjlighet för företagen och föreningarna att tycka till om materialet innan analysarbetet påbörjades.

5.3 Bortfall

Utgångspunkten för vilka företag och föreningar som erbjöds intervjutid, var en förteckning över de organisationer som tidigare har visat intresse för projektet SERÅ. På grund av begränsad tidsåtgång så kunde inte alla organisationer på listan intervjuas. Intervjun med SW Fiskeresor har påbörjats men ej kunnat slutföras. Det finns säkerligen företag och föreningar som inte har intervjuats, men som hade velat bidra med åsikter. Vid sammanställning och analys av resultatet skall detta tas i beaktning.

5.4 Sorterat resultat från intervjuer

Följande är en sammanställning av resultatet från intervjuerna:

boende Bra boende är viktigt. Lägg resurser på Stadshotellet och Örnäs camping. Om verksamheter missköts, byt arrendator.
boende Svårt med bra exklusivare boende.
boende Turistandet i Dalsland har minskat, Detta beror på det färre antalet bäddar i området.
boende Det skall vara möjligt att boka hytter och stugor på öarna.
boende Stugor hyrs ut till medlemmar och en vidare uthyrning av stugorna skulle ger en större arbetsbelastning vad gäller administration samt ett krav på skyldighet att redovisa moms.
fiske Utveckla ekologiskt hållbart fiske i vårt område. Idag håller laxen på att ta slut.
fiske Mer fisketurism och förbjud yrkesfisket.
fiske Ta vara på fisket som resurs i Vänern. Fisket kan utnyttjas för att locka turister under resten av året, inte bara i juli.
fiske Se fisketrollning som en turistattraktion övrig tid av året.
fiske På sträckan Åmål – Vänersborg finns det, teoretiskt, 50 000 gäddor som är större än 10 kilo.
fiske Utveckla ekologiskt hållbart fiske i vårt område. Idag håller laxen på att ta slut.
fiske De som fiskar i Vänern skulle på något sätt betala för den fisk de får upp.
fiske Tror den norska marknaden: ”De passar in i det Åmål har att erbjuda, de är vana att gå på tur”.
fiske Ont om lax i Vänern.
fiske Förbättra möjligheterna för en naturlig återhämtning av fiskbeståndet.
fiske Catch and Release fiske är ekologiskt hållbart.
mat Starta ett matställe som säljer ”Dagens Fisk” vid Skärgårdens strand.
mat Det saknas en fiskerestaurang med längre öppettider, fiskerökerier och bodar i Skärgården.
mat Marinan borde utnyttjas bättre – längre öppettider på caféet och eventuellt en restaurang i samband med verksamheten.
mat Det saknas fiskerökerier, fiskeförsäljning vid Skärgården samt ett café med längre öppettider.
mat Jag saknar fiskrestauranger och rökerier vid Åmåls kustremsa, samt bodar vid ortens marina
mat Vill se ett fiskerökerier i närheten samt ett matställe för fisk vid hamnen.
mat Det vore önskvärt med en restaurang eller liknande i skärgården men problemet med lönsamhet påtalas.
mat Det önskvärt med restaurang eller liknande i skärgården.
mat Ett rökeri i anslutning till vattnet skulle vara populärt
samarbete Vi måste samarbeta, inte konkurrera
samarbete Vi ser bara ett ökat samarbete mellan olika aktörer som något positivt. Samarbete innebär möjligheter.
samarbete Restauranger borde samarbeta när det gäller utbudet på helgerna.
samarbete Vi har ett gott samarbete med kommun.
samarbete Samarbeta för att skapa en guide till naturhamnar i området i form av ett lokalt sjökort.
samarbete Föreningen är inte främmande till att samarbeta med olika bussföretag, matställen och båtturer ut på Vänern.
samarbete Många kan ha nytta av att det kommer utländska gäster hit och får en fin fiskeupplevelse.
samarbete Det viktigaste är att man träffas och ser vilka som fortfarande är kvar i branschen.
samarbete Att delta i utbildningar och certifieringar har lett till belastning då efterfrågan ökar på den delen av året då man är fullbokad ändå.
samarbete ÅMS vill göra fler aktiviteter ihop med SSÅV
samarbete Klubben har samarbete med m/s Vänervåg
samarbete Klubben har arbetskraft och önskar ekonomiskt stöd.
samarbete Bristen på ungdomsverksamhet gör att samarbete och stöd från kommunen är sparsamt.
samarbete Företag skall samarbeta i projektform och genom projektstöd för att få möjlighet att uppsöka nya marknader genom kundbesök i Europa.
samarbete De vill se samarbeten mellan kommun, föreningsliv och andra myndigheter och organisationer som t.ex. kanalbolag som gynnas av att fler turister tar sig upp från kusten till vår del av Vänern.
samarbete event Tävling: ”Havspaddling: Köpmannebro-Åmål”. ett samarbete med T.ex. m/s Vänervåg, rescue Sune, Åmål mulitsport m.fl.
samarbete event Föreningar kan anordna träningsläger.
samarbete event musiker kan uppträda längs med Skärgårdens strand.
samarbete kring marknadsföring Vänern borde marknadsföras som ett innanhav.
samarbete kring marknadsföring Vi måste bli bättre på att marknadsföra oss själva
samarbete kring marknadsföring Företag skulle kunna gå samman och köpa in sig på gemensamma reklamplakat längs med 45an.
samarbete kring marknadsföring Företag och föreningar borde samverka i en gemensam marknadsföring av Åmål.
samarbete kring marknadsföring Vi tror på att samarbeta med agenter. Vi vill ha samarbete med någon som säljer våra resor utomlands.
samarbete kring marknadsföring Bättre förutsättningar för kanotguidning och turism skulle kunna skapas genom att marknadsföra området
samarbete kring paket Jag är öppen för tanken på ”paket”, men vi måste kunna ta hand om turisterna om antalet skulle öka i vår Skärgård.
samarbete kring paket Tror på konferenspaket och utbildning kring fiske.
samarbete kring paket Förslag på paket skulle kunna vara målarkurser på öar där båtliv, konst, boende och mat (eventuellt även musik) kombineras till en kulturell upplevelse.
samarbete kring paket Gör olika ”paket”, t ex med boende, behandlingar och turer ut på Vänern som kan innefatta olika aktiviteter.
samarbete kring paket Det är önskvärt att samarbeta med olika aktörer, t ex busslaster av turister som får en båttur kombinerat med ett besök på museet.
samarbete kring paket Vi vill se ett samarbete mellan museer, t ex ”museumpaket”
samarbete kring paket Paket: t.ex: ”Vrakfärder + Dykarytbildning + ”Seafood”
samarbete kring paket Dykturism. 700 dokumenterade vrak. Sänk fartyg. Skapa konstgjorda rev. Således skapar vi turistattraktioner.
samarbete kring paket Vill se ”turistpaket”, t ex en kombination av boende, catering och båtturer.
samarbete kring paket Vi är för en ökad turism och är villigt inställda mot olika former av ”turistpaket” – dock helst med aktörer inom skilda branscher.
samarbete kring paket Medlemmarna är för en ökad turism till området och har förslag på olika former av ”paket” – ”Teknikrundan” mellan Industrimuseet, Järnvägsmuseet och JÅÅJ eller ”Hembygdsrundan” då även Hembygdsmuseet och Årbols Skolmuseum blir inkluderade.
samarbete kring resurser Utnyttja magasinet vid Tössebäcken till att hyra ut som konstnärsateljé.
samarbete kring resurser Utnyttja andra resurser som simhall mm
samarbete kring resurser Styrelsen kan tänka sig att hyra ut stugan till andra än medlemmar.
samarbete kring resurser Angående stugan på ön så skulle man vilja ha en samarbetspartner
samarbete kring resurser Föreningen vill hyra ut till ALLA
samarbete kring sälj Söker samarbetspartner som kan hjälpa till att sälja.
samarbete kring sälj Vill ”att alla bokar alla” gärna mot provision
samarbete kring sälj Styrelsen känner inte att klubben själva kan sköta uthyrningen
samarbete kring sälj Det behövs någon som håller ihop paketen.
samarbete ungdom Vi vill samarbete med andra klubbar vad gäller ungdomsverksamheten.
samarbete ungdom Vi har funderat på att gå ut i skolor för att erbjuda prova-på-paddling
samarbete ungdom Man vill bygga upp en ungdomsverksamhet där olika aktiviteter servera likt ett smörgåsbord
service från företagen Det är viktigt att börja inifrån. Först måste vi delge information till lokalbefolkningen.
service från företagen När alla vill vara lediga är det viktigt att turistverksamheter har extra förstärkning.
service från företagen Aktiviteter borde alltid finnas tillgängliga – även i ösregn.
service från företagen Verksamheter inom turistbranschen borde överväga sina öppettider samt om det är okej att ha semesterstängt under turistsäsongen.
service från företagen Onlinebokning har inte gett något.
service från företagen Gästerna är våra marknadsförare.
service från företagen Det goda värdskapet är den viktigaste instrument vi har för turism i vårt område.
service från kommun Vill ha fler samarbeten. T.ex. att turistbyrån och andra aktörer skall tipsa om oss
service från kommun Turisttåg med guide under somrarna från Örnäs och ner genom stan och med diverse hållplatser på vägen.
service från kommun Turistbyrån kan t ex inte ha stängt under midsommarafton.
service från kommun Åmåls Kommuns hemsida kan förbättras layoutmässigt genom att bl a använda sig av bilder och vykort, som visar upp vår ”mysiga” stad.
service från kommun Turistbyrån har en viktig roll och måste vara ständigt uppdaterad om kommande säsong.
service från kommun Turistbyrån verkar mer för att vara ”navet” i sammanhanget.
service från kommun Vi anser att Åmål har ett rikt utbud, men att det inte marknadsförs på ett effektivt sätt.
service från kommun Dra in människor från 45an med hjälp av effektiva informationsskyltar vid rastplatserna och infarterna.
service från kommun Marknadsföringen av Åmål är idag väldigt spretig och skulle behöva konkretiseras.
service från kommun Förbättra Åmåls kommuns hemsida vad gäller layout och uppdateringsfrekvens.
service från kommun Turistbyrån skulle kunna verka för att få till ”paket” mellan museerna.
service från kommun Föreningen skulle vilja ha en bättre väg ned till stugan för att göra den tillgängligare.
service från kommun Det är viktigt att lägga resurser på t.ex. fina planteringar än stora regionala projekt.
service från kommun Dalsland.nu är nog en bra kanal. Kanske den bästa.
service från kommun Kommun kan iordningställa marken med soptunnor, toaletter, vindskydd och eldstad på detta sätt och möjliggöra för besök och entreprenörskap i området.
service sjö Service bör finnas också på t.ex. Svegön, boka plats i förväg, väderskydd, vatten, el mm en extra gästhamn.
service sjö Gästhamnen i Åmål skulle kunna förbättras. Exempelvis skulle hamnen kunna skötas av en entreprenör.
service sjö Gästhamnen borde verka endast för turistbåtar. Lokala båtar kan istället förtöjas längre bort.
service sjö Det borde finnas public access till hela stranden.
service sjö Det skulle vara utmärkt med en mer utförlig beskrivning av Väner. Info om öarna.
service sjö Det saknas möjligheter till båt- och kanotuthyrning i Åmåls Skärgård. Detta efterfrågas ofta av besökande turister.
service sjö God tillgänglighet till båtliv men vissa behov finns.
service sjö Visst behov av fler båtplatser i Åmål.
service sjö Svårt med bemanningen av sommarskola då skattereglerna gör det svårt att betala lön till instruktörer
service sjö Styrelsen skulle också vilja få till en kanotbrygga vid stugan ön.
service sjö Längs Vänerkusten är ont om allmänna platser där man kan ta sjösätta sin kanot och ta sig ut i skärgården.
service sjö Styrelsen tycker att förutsättningarna för att utöva sporten är goda
service sjö Styrelsen vill göra en rad förändringar få en bättre tillgänglighet och intresse för ön.
service sjö Vad gäller gästhamnen i Åmål så tycker styrelsen att servicen kan bli bättre. Idag: Dyr Diesel, inga marina produkter. Det behövs en hamnkapten
service sjö Styrelsen vill bygga brygga och toalett få en bättre tillgänglighet och intresse för ön.
service sjö Anvisade tältplatser skulle behövas.
utbildning Möjlighet till samarbete finns med fiskeakademin i Forshaga.
utbildning Ett sötvattenslaboratoruim eller en forskningsstation för studier och utbildning vore en dröm.
utbildning En marinbiologisk utbildning skulle kunna startas på Karlbergsgymnasiet. Kurser inom marinbiologi skulle kunna startas och även dykarutbildningar.
utbildning Möjlighet till samarbete finns med fiskeakademin i Forshaga.
utbildning Sverige har liten erfarenhet av incomming turism. Behov av utbildningar inom tursim.
övrigt Satsa inte på stora spahotell, utan lägg krutet istället på det pittoreska, mysiga Åmål – det är det turisterna vill ha. Alla aktörer måste vara engagerade – caféer, intressenter etc.
övrigt Kommer man via sträckan Sjötorp – Vänersborg, är det många som missar möjligheten att ta sig in mot vårt område.
övrigt För att få en levande landsbygd så måste vi använda oss av turismen.
övrigt Vi vill öppna möjligheten för ALLA, företag, privatpersoner, föreningar och grupper av alla de slag skall få njuta av vår underbara skärgård
övrigt Turister skall lockas till vår kommun, gärna som sommarboende och kanske t. o. m. slå ner sina bopålar här.
övrigt Det positiva med ökad turism är de ekonomiska aspekterna även negativa sidor som en ökad turism kan innebära för det lokala samhället.
övrigt Att få fastighetsägarna att stanna året runt istället för bara en säsong skulle gynna det lokala livet,
övrigt Satsa på barnfamiljerna – t ex lekrum i restauranger. Öppna upp djurparken igen, fast under privat ägo.
övrigt I Skärgården runt Åmåls kommun, till land och utefter öarna, har vi här sammanlagt hundratals mil av kuststräcka som har en enorm potential och möjligheter.
övrigt En ökad turism skulle kunna leda till ökat antal medlemmar i klubben, samt gynna det lokala samhället i allmänhet.
övrigt Om man väljer att färdas via land så är det inte mycket kontakt man har med Vänern.Det behövs ”smultronställen” längs med vägen,
övrigt Gör något attraktivt med asfaltområdet utanför Hamnterminalen. En vacker gångväg ner mot Örnäs badplats hade varit önskvärt.
övrigt Föreningen vänder sig mot medborgarna. Ej turism.
övrigt Lägg fokus på det vi har, istället för att sätta bidrag till att få hit det vi inte tillhandahåller.
övrigt Utnyttja evenemangen som sker, men se till att de är väl genomtänkta innan de går av stapeln.
övrigt Satsa på norskar och tyskar.
övrigt Styrelsen tror att en majoritet i klubben vill ha fler besökare på Sandön.
övrigt Styrelsen vill bevara kulturvärden och restaurera
övrigt Styrelsen tror att en majoritet i klubben vill ha fler besökare på Hästholmen.
övrigt Resande i framtiden inkluderar nog mer än bara upplevelse. Affärsidé: Friluftsliv med mervärden
övrigt Inga människor, inga hus och detta är en resurs i sig och enbart positivt. Det är en stor del av produkten.
övrigt Tre möjliga marknader: Träningsläger, resor för pensionärsorganisationer och konferensresor.
övrigt Det vill verka för att brygga och stuga rustas upp på ön.
övrigt Storön är som namnet avslöjar en stor ö och den skulle kunna ta emot många fler än de som besöker den idag.
övrigt I och A tror att det finns intresse för en plats i skärgården där folk kan äta en bit mat och eventuellt övernatta

6. Plan för hur resultatet ska spridas

Resultatet läggs ut på projektets hemsida http://www.serå.se.

7. Övergång till ordinarie verksamhet

Förstudien kan tänkas komma till användning om området skall projekteras vidare. Det innehåller information om hur föreningar och företagare i området ser på turism i allmänhet och på skärgården som en resurs i synnerhet. Intervjuerna har sammanställts till ca ett A4 och för att bilda sig en uppfattning om ovanstående bör hela materialet läsas. Det går också att endast studera ”Det sorterade resultatet av SERÅ” för att bilda en inblick i ämnet. Man skall då dock vara medveten om hur denna sortering gått till och ta detta i beaktan vid vidare analys.

Det är överhuvudtaget viktigt att metod tas i beaktan vid vidare analyser av materialet. Av samma anledning vill inte projektledaren peka ut riktingen för vidare projektering utan snarare peka ut formen för en eventuell vidare projektering. Projektledaren anser att vidare projektering bör ske genom en kontinuerlig dialog mellan berörda parter, vilka i dagsläget är kommun, föreningar i området samt företag som är verksamma i området.


[1] Holme & Solvang, s. 99

[2] Holme & Solvang, s. 100-101

[3] Holme & Solvang, s. 108

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: